Blogger news

Archive for 06/01/2010 - 07/01/2010

FELDA BANKRAP - TERUSKAN SAMAN SUARA KEADILAN

Isu "FELDA BANKRAP" yang telah di pukul canang oleh pihak Suara Keadilan pada ketika ini sememangnya telah pun memberi ruangan yang sangat besar kepada UMNO dan Barisan Nasional pada ketika ini bagi membuktikan siapakah sebenarnya Anwar Ibrahim dan juga rangkaian sekutu beliau di luar negara dengan lebih mudah dan berkesan.

Jika dilihat kepada proses untuk menyaman yang kelihatan sangat panjang serta dengan kekuatan Kumpulan Pembelaan yang seringkali menggunakan penangguhan kes sebagai diantara senjata untuk pembelaan sebenarnya dalam suatu jangkamasa yang panjang akan dapat mendedahkan segala keburukan dan juga senarai affiliates Anwar Ibrahim diluar negara .

RMK10- MENTRANSFORMASIKAN KERAJAAN KE ARAH MENTRANSFORMASIKAN MALAYSIASektor awam perlu ditransformasikan bagi bertindak balas secara berkesan kepada persekitaran global yang pesat berubah. Empat prinsip utama yang menjadi asas kepada transformasi ini adalah budaya kreativiti dan inovasi, kepantasan membuat keputusan dan bertindak, nilai untuk wang serta integriti.

Memandangkan cabaran dan peluang akan melangkaui sempadan tradisi, pendekatan keseluruhan kerajaan akan diguna pakai yang melibatkan kerjasama antara agensi serta kerjasama merentasi peringkat persekutuan, negeri dan tempatan sebagai sebuah kerajaan bersepadu, bagi memastikan isu bersilang agensi dapat ditangani.

Reformasi sektor awam akan berorientasi pelanggan dengan sistem penyampaian dan hubungan ditambah baik dan tertumpu kepada rakyat dan perniagaan. Bagi membolehkan kepantasan dalam membuat keputusan dan bertindak, lebih banyak penurunan kuasa akan diberi kepada agensi terpilih selaras dengan peningkatan akauntabiliti dan kemampuan.

Lebih autonomi akan diberi kepada agensi pengendali seperti universiti dan hospital supaya menjadi lebih responsif kepada pelanggan.

Bagi meningkatkan penyampaian, mekanisme persaingan dan pasaran akan terus diperkenal seperti penarafan balai polis dan sekolah serta pembiayaan berasaskan permintaan bagi universiti dan institut latihan.

Pendekatan berasaskan outcome akan diguna pakai bagi perancangan, pengagihan sumber, pemantauan dan penilaian kemajuan. Tumpuan kepada outcome akan membolehkan pengurusan sumber yang lebih efektif dan seterusnya memberikan nilai untuk wang yang lebih tinggi dari segi perbelanjaan awam.

Bagi memastikan akauntabiliti, KPI bagi mengukur outcome akan dikait kepada individu dan dipantau secara berkala. Kerajaan juga akan menumpu kepada usaha memperbaiki kedudukan fiskal negara dalam tempoh Rancangan, dengan memperluas asas cukai melalui kutipan yang lebih efektif, mencapai peningkatan produktiviti melalui infrastruktur bersepadu dan memperkenal perkongsian
perkhidmatan serta meningkat kecekapan dalam perolehan dan pengurusan ICT.

Kerajaan akan memberi tumpuan kepada peranan sebagai pemudah cara dalam menyediakan persekitaran yang sesuai untuk sektor swasta melalui dasar dan peraturan yang efektif. Selaras dengan ini, penyertaan sektor swasta melalui penyumberan luar, PPP dan penswastaan akan dipertingkat dalam penyampaian perkhidmatan awam.

Di samping itu, terdapat juga peralihan dalam perbelanjaan sektor awam daripada infrastruktur fizikal kepada bukan fizikal terutamanya dalam program peningkatan kemahiran, R&D, pembiayaan modal teroka dan pemboleh inovasi yang lain.

Kerajaan juga akan terus beralih daripada pembinaan infrastruktur fizikal dan pengoperasian perkhidmatan awam kepada perolehan perkhidmatan daripada sektor swasta. Struktur baru Kerajaan akan memerlukan sesetengah organisasi sedia ada dirasionalisasi terutamanya yang mempunyai fungsi bertindih atau berulang.

Organisasi yang memfokus kepada keutamaan nasional akan diperkukuh dan sumber manusia dalam perkhidmatan awam akan terus dibangun. Pelaksanaan usaha ini akan menyumbang kepada menjadikan aspirasi Kerajaan yang berinovatif, pantas, berhemat dan berintegriti, suatu kenyataan


Bab 7 - Rancangan Malaysia Ke-10

RMK-10 Mewujudkan Persekitaran Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup


Kepentingan untuk melonjakkan kualiti hidup rakyat menjadi intipati dalam setiap strategi pembangunan negara. Bagi Malaysia, ini bermakna pelaburan yang berterusan diperlukan dalam infrastruktur fizikal di samping memastikan produktiviti dan kecekapan dicapai bagi setiap
bidang. Pendekatan yang baru diperlukan selaras dengan persekitaran yang sentiasa berubah. Menyedari hakikat ini, Malaysia akan melaksanakan penstrukturan secara sistematik dalam pelaburan serta penyediaan perkhidmatan penting termasuk:

Penstrukturan semula kerangka kerja perlesenan dan operasi pengangkutan awam yang akan diterajui oleh SPAD disokong oleh pelaburan besar dalam sistem pengangkutan awam seperti pengenalan sistem transit berkapasiti tinggi di Greater KL;

Dasar perumahan akan mengalami anjakan besar dengan penubuhan Tabung Penyenggaraan Perumahan yang memberi penekanan baru ke atas keseluruhan kitaran hayat dalam penyediaan perumahan meliputi pembinaan sehingga penyenggaraan;

Transformasi sektor penjagaan kesihatan bagi mengurangkan jurang di antara sistem yang disediakan oleh pihak awam dengan swasta dengan memberi tumpuan kepada sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan;

Usaha berterusan bagi meningkatkan kecekapan operasi industri perkhidmatan air dan mewujudkan asas kewangan yang mampan bagi memastikan pelaburan yang berterusan dalam sektor ini;

Memuktamad pengambilalihan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam bagi usaha memodenkan proses kutipan, pengendalian dan pelupusan sisa pepejal serta penjagaan ruangan bersama; dan

Mempergiat usaha membanteras dan mencegah jenayah dengan memperkemas keseluruhan sistem keadilan jenayah melalui kekerapan kehadiran polis dan menambah-baik usaha penguatkuasaan

RMKe-10 juga menanda perubahan besar dalam strategi pertumbuhan secara spatial. Kerajaan akan melaksana pendekatan pertumbuhan secara berfokus, menerima pakai strategi bagi membina kepadatan, membangunkan kluster dan pengkhususan dalam sektor bernilai tinggi bagi mengambil peluang daripada pulangan berskala besar di bandar.

Bagi menjadikannya sebagai pemacu pertumbuhan, bandar yang berdaya maju dan menarik akan menjadi tumpuan utama.

Ini dapat dicapai melalui pembaharuan penekanan untuk mewujudkan ruang awam yang menarik di samping memupuk aktiviti kesenian, kebudayaan dan riadah untuk menyokong peningkatan
penduduk kosmopolitan.

Pertumbuhan yang padat akan diurus melalui dasar kawalan pertumbuhan dan disokong menerusi infrastruktur bertaraf dunia.

Setiap bandar di Malaysia adalah unik dengan ciri dan kelebihan yang tersendiri dan akan mempunyai strategi yang dirangka khusus berdasarkan keunikan warisan, komposisi dan potensi bagi pertumbuhan.

Setiap warga Malaysia bertanggungjawab memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Dalam dunia yang berhadapan dengan kesan perubahan iklim dan peningkatan tekanan ke atas alam sekitar, dua cabaran yang perlu dihadapi oleh Kerajaan ialah mengurus khazanah alam sekitar secara berhemat di samping menyerlahkan potensi sumber ekonomi secara mampan.

Ini bermakna dasar dan mekanisme perlu diwujud untuk memastikan penilaian yang teratur ke atas sumber alam sekitar dari segi penilaian kos melepas dan implikasi pelaburan awam dan swasta ke atas alam sekitar.

Secara keseluruhan, dasar, strategi dan program yang akan dilaksana dalam tempoh Rancangan bukan hanya akan menyumbang ke arah penilaian yang tepat ke atas khazanah alam sekitar negara tetapi juga akan menjamin kemampanan kualiti hidup rakyat Malaysia.


Bab 6 - Rancangan Malaysia Ke-10

RMK-10 Membangun Dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf DuniaPembangunan modal insan merupakan elemen asas dan kritikal dalam mentransformasikan ekonomi Malaysia daripada negara berpendapatan sederhana kepada negara berpendapatan tinggi. Untuk mencapai daya saing yang tinggi diperingkat global dan ekonomi berasaskan inovasi, pendekatan yang sistematik dan menyeluruh untuk membangun, menarik dan mengekalkan modal insan berkepakaran
tinggi negara diperlukan.

Malaysia perlu merapatkan jurang untuk mencapai modal insan berkepakaran bertaraf dunia. Kerajaan akan melaksanakan perubahan menyeluruh di setiap tahap pembangunan modal insan sepanjang kitaran hayat, iaitu daripada menambah baik pendidikan awal kanak - kanak sehingga peningkatan kemahiran tenaga kerja sedia ada.

Pembangunan dan pengukuhan kualiti guru akan diberi tumpuan untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Sekolah dan pengetua akan dipertanggungjawab terhadap pencapaian pelajar serta diberi lebih bantuan dan autonomi sewajarnya. Dalam tempoh Rancangan, lebih penekanan akan diberi
kepada latihan kemahiran bagi memastikan negara dapat membentuk modal insan yang memenuhi keperluan industri, meningkatkan produktiviti dan rantaian nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional akan diarusperdanakan, dan pendidikan tertiari akan dinaik taraf dengan ketara melalui pemberian autonomi yang lebih besar dan pengurusan berprestasi tinggi dengan matlamat ke arah meningkatkan kebolehpasaran siswazah dan mobiliti kerja.

Dalam tempoh Rancangan, sumber akan ditumpukan kepada usaha untuk membangun serta mengekalkan modal insan terbaik bertaraf dunia. TC akan ditubuhkan dengan mandat utama untuk mengenal pasti dan membekal modal insan berkepakaran tinggi yang amat diperlukan oleh sektor ekonomi utama bagi memastikan aspirasi negara tercapai.

Pada masa yang sama, usaha yang lebih gigih diambil untuk memastikan akses yang saksama kepada peluang meningkatkan kemahiran dan menyokong golongan yang amat memerlukan. Sehubungan ini, inisiatif latihan kemahiran akan ditumpukan kepada isi rumah 40% terendah serta program penambahbaikan sekolah dan inisiatif LINUS dilaksana bagi merapatkan jurang pencapaian bagi pelajar yang ketinggalan dalam pembelajaran dan meningkatkan pencapaian sekolah berprestasi rendah. Langkah ini akan memastikan setiap pelajar di Malaysia boleh berjaya.Bab 5 - Rancangan Malaysia Ke-10

RMK10- Menuju Ke Arah Pembangunan Sosioekonomi Secara InklusifDalam tempoh Rancangan, pendekatan inklusif akan terus dilaksana dengan menyediakan akses kepada peluang secara saksama untuk semua rakyat. Program bagi meningkatkan taraf hidup isi rumah 40% terendah dan menjamin kumpulan yang mudah terjejas akan diberi penekanan.

Ini akan dilaksana dengan meningkatkan keupayaan untuk menjana pendapatan melalui peningkatan kemahiran, menghubungkan mereka dengan majikan yang berpotensi serta meningkatkan keupayaan keusahawanan.

Pada masa yang sama, jaringan keselamatan sosial akan diperkemas untuk melindungi golongan yang mudah terjejas. Di samping itu, penyertaan yang seimbang dalam ekonomi akan terus diusahakan.

Pada masa lalu penekanan diberi kepada usaha mencapai 30% pemilikan ekuiti korporat Bumiputera melalui instrumen yang berbentuk peruntukan.

Menuju ke hadapan, tumpuan akan diberikan ke arah mencapai penyertaan seimbang dalam pekerjaan berpendapatan tinggi, memperkukuhkan keusahawanan dalam aktiviti nilai ditambah tinggi, dan membolehkan pengumpulan kekayaan merentasi kategori aset yang lebih meluas.

Penekanan baru terhadap pembangunan keupayaan dan penyertaan ekonomi yang tulen membolehkan agenda pendekatan secara inklusif dilaksanakan dalam konteks ekonomi yang berkembang.

Prinsip mesra pasaran, berdasarkan keperluan, berasaskan merit dan ketelusan akan diterapkan dalam reka bentuk dan pelaksanaan program bagi memastikan pendekatan inklusif adalah selaras dengan objektif pertumbuhan.Bab 4 - Rancangan Malaysia Ke-10

RMK10- Mewujudkan Persekitaran Untuk Menjayakan Pertumbuhan Ekonomi


Ekonomi Malaysia telah pulih dengan kukuh selepas krisis kewangan dan ekonomi baru-baru ini. Namun, mengekalkan kadar pertumbuhan 6% untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020 memerlukan Malaysia menangani beberapa cabaran struktural: meningkatkan produktiviti dan pelaburan, mengemudi persekitaran ekonomi global yang lebih mencabar dan menangani tekanan persaingan yang meningkat.

Dalam hubungan ini, Kerajaan akan menyesuaikan pendekatan ekonomi dalam tempoh RMKe-10 menggunakan empat tema: memacu daya saing dalaman untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia di peringkat global, menggerakkan pertumbuhan yang didorong oleh produktiviti dan inovasi, perhubungan secara global dan memberi lebih tumpuan kepada jentera pertumbuhan utama.

Bagi memacu daya saing dalaman dan mengukuhkan kedudukan persaingan global, Kerajaan akan menjadikan Malaysia salah satu persekitaran yang mesra perniagaan di Asia dengan program liberalisasi yang signifikan dan dengan memperkasa MPC untuk mengenal pasti bidang utama bagi menambah baik produktiviti.

Ini akan membantu syarikat tempatan berkembang serta mengukuhkan keupayaan negara untuk menarik dan mengekalkan modal serta bakat.

Bagi menggerakkan pertumbuhan didorong produktiviti dan inovasi, Kerajaan akan mewujud persekitaran yang menyokong inovasi merentasi ekonomi dengan memastikan persekitaran perniagaan tersebut menyediakan insentif untuk menginovasi serta memberi isyarat harga yang sebenar.

Tumpuan khusus akan diberi untuk mengurangkan halangan pertumbuhan dan inovasi seperti yang dihadapi oleh EKS dengan memudahkan beberapa keperluan peraturan.

Malaysia juga akan komited untuk meneruskan pelaburan dalam bidang sains dan teknologi, inovasi serta modal insan. Bagi perhubungan global, Kerajaan akan terus memperkukuh hubungan perdagangan dan pelaburan dalam rantau ASEAN, China, India dan juga AS, Eropah serta GCC.

Kerajaan akan menyokong syarikat Malaysia bersaing dalam pasaran global. Tindakan juga akan diambil untuk menambah baik keupayaan Malaysia bagi menarik pelaburan dan bakat asing ke Malaysia dengan memperkukuh MIDA dan menubuhkan Talent Corporation.

Bagi memastikan lebih tumpuan diberi kepada jentera pertumbuhan utama, Kerajaan akan memastikan keutamaan dasar menumpu kepada NKEA. Tumpuan lebih kukuh juga akan diberi kepada beberapa kluster ekonomi bagi memperoleh faedah produktiviti yang dihasilkan dalam penumpuan aktiviti ekonomi.Bab 3

RMK10-Membangun Berasaskan kekuatan negaraMomentum pertumbuhan ekonomi yang perlahan dalam tempoh RMKe-9, menunjukkan bahawa punca pertumbuhan pada masa lalu tidak boleh lagi menjadi peneraju utama kepada pertumbuhan yang tinggi. Trajektori pertumbuhan yang perlahan ini, ditambah pula dengan persekitaran luar yang mencabar dan tidak menentu, bermakna pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah tren pertumbuhan jangka panjang sekiranya tiada perubahan serius dilaksanakan untuk mentransformasikan ekonomi. Dengan itu, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan produktiviti ekonomi dalam negeri.

Sektor perkhidmatan dijangka kekal menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan, dipacu terutamanya oleh pengembangan dalam subsektor kewangan dan perkhidmatan perniagaan, perdagangan borong dan runcit, penginapan dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi.Sektor pembuatan dijangka mengalami pertumbuhan pesat disumbang terutamanya oleh nilai ditambah yang lebih tinggi dalam subsektor E&E. Sektor pembinaan, pertanian dan perlombongan juga dijangka mencapai pertumbuhan positif dalam tempoh Rancangan.

Kerajaan akan memperkenalkan two-year rolling plan bagi memberi ruang yang lebih fleksibel dalam
membuat penyelarasan perbelanjaan, terutamanya apabila terdapat keperluan untuk bertindak balas
kepada perubahan persekitaran ekonomi gobal. Sejumlah RM91 bilion akan diperuntukkan bagi
perbelanjaan pembangunan di bawah rolling plan pertama untuk tempoh 2011-2012.

Ketika Malaysia menghadapi cabaran besar untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, negara dapat dibangunkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki daripada segi asas sumber, infrastruktur yang baik dan ketekunan tenaga kerja dalam memacu negara ke hadapan. Sehubungan itu, RMKe-10 menyediakan rangka kerja dasar dan strategi bagi mencapai status sebuah negara maju menjelang 2020. Seperti ditunjukkan dalam Carta 2-13, Rancangan ini juga dilakar berkonsepkan 1Malaysia dan dibina berasaskan GTP dan Model Baru Ekonomi (MBE) yang menggariskan dasar dan strategi baru.

Konsep 1Malaysia berhasrat untuk mengukuhkan perpaduan negara yang penting bagi mengekalkan kestabilan sosial dan politik - satu prasyarat untuk Malaysia kekal sebagai destinasi perniagaan dan pelaburan yang menarik. Amalan menghormati perbezaan nilai pelbagai masyarakat akan membantu rakyat menghargai perbezaan tersebut sebagai aset. Konsep ini mengharapkan rakyat Malaysia bergerak melangkaui toleransi untuk menerima dan akhirnya berbangga dengan kepelbagaian etnik, agama, budaya dan kepercayaan. Prinsip keadilan akan menjadi teras kepada konsep ini. Di bawah konsep ini, semua rakyat Malaysia akan diberi perhatian dengan tumpuan khusus kepada golongan kurang mendapat manfaat.

GTP diperkenal pada tahun 2010 untuk mentransformasikan Kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam sistem penyampaian perkhidmatannya serta bertanggungjawab ke atas outcome. MBE telah menggariskan Inisiatif Pembaharuan Strategik (IPS) dalam memacu negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi yang mampan dan inklusif. RMKe-10 telah mengambil kira kebanyakan
strategi baru pertumbuhan ekonomi di bawah MBE dan IPS yang berkaitan. RMKe-10 juga menggabungkan enam NKRA dan mengemas kini kemajuan pelaksanaan sistem penyampaian kerajaan sejak GTP dilancarkan.Bab 2

RMK10- Mencarta Pembangunan Ke-arah Negara Berpendapatan Tinggi

Krisis kewangan global telah mempercepatkan peralihan kuasa ekonomi ke Asia. Walau bagaimanapun, peralihan tersebut tidak semestinya menguntungkan Malaysia. Kuasa ekonomi tertumpu kepada negara serantau yang besar, terutamanya India, China dan Indonesia. Negara tersebut mempunyai kelebihan dari segi kos yang rendah dan saiz pasaran domestik yang besar.

Malaysia seumpama terjerat dalam perangkap pendapatan sederhana kerana tidak lagi dapat bersaing dengan negara pengeluar berkos rendah dan pada masa yang sama, masih tidak setanding dengan negara maju yang berinovasi tinggi. Strategi yang dahulunya telah berjaya mentransformasikan Malaysia kepada sebuah negara berpendapatan sederhana tinggi, kini tidak mampu untuk membawa Malaysia ke tahap pembangunan yang lebih maju.

Negara memerlukan model ekonomi yang baru untuk terus maju dan menyertai kumpulan negara berpendapatan tinggi. Satu anjakan paradigma diperlukan terutamanya dari segi strategi ekonomi negara dan dasar ekonomi Kerajaan. Transformasi ekonomi yang diperlukan amat menyeluruh dan dengan itu, hanya dapat dijayakan melalui komitmen dan usaha semua pihak.
Posted by Unknown
Tag :

Berita Gembira-Jambatan baru ganti tambak Johor .

Sultan Johor mahu kerajaan kaji semula jambatan ganti Tambak Johor


JOHOR BAHRU: Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar mahu Kerajaan Pusat mempertimbangkan semula projek jambatan baru menggantikan Tambak Johor yang pembinaannya dibatalkan pada 2006. 

Sultan Ibrahim bertitah Tambak Johor amat penting kepada rakyat malah institusi kesultanan Johor sejak pemerintahan terdahulu sentiasa memberi sokongan kepada usaha menaik taraf Tambak Johor."Jika disingkap sejak dahulu, tidak dinafikan bahawa Tambak Johor adalah amat penting kepada rakyat. Berdasarkan kepada kepentingan Tambak Johor kepada rakyat, maka keluarga saya sejak zaman moyang Almarhum Sultan Ibrahim sehingga ayahanda saya, Almarhum Sultan Iskandar sentiasa memberi sokongan kepada usaha menaik taraf Tambak Johor," titah baginda.


Sultan Ibrahim bertitah demikian ketika merasmikan bangunan JB Sentral dan melancarkan Kembara Mahkota Johor 2010, di Dewan Menunggu Penumpang, JB Sentral, di sini, hari ini.

Hadir sama isteri baginda Raja Zarith Sofiah Sultan Idris, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin dan Menteri Besar, Datuk Abdul Ghani Othman.

Sultan Ibrahim bertitah baginda yakin seluruh rakyat terutama rakyat Johor berasa gembira dengan kejayaan pembinaan bangunan JB Sentral, namun, terdapat kekurangan kerana komponen utama bangunan itu iaitu jambatan, masih belum dilaksanakan.

Baginda bertitah perasmian bangunan JB Sentral hari ini adalah bersejarah selepas almarhum ayahanda baginda merasmikan Bangunan Sultan Iskandar yang menempatkan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (KIK), pada 1 Disember 2008. 
Sultan Ibrahim bertitah, baginda sendiri turut terlibat dalam memberi pandangan sehingga projek pembangunan Bangunan Sultan Iskandar, JB Sentral dan pembinaan jambatan diluluskan pada 2003.

"Apabila kerajaan mengatakan wujudnya masalah untuk mencari tapak yang sesuai dalam kawasan Johor Bahru bagi memindahkan penghuni Flet Lumba Kuda dan Bukit Chagar, maka almarhum ayahanda saya telah memberi keizinan agar tanah milik Kesultanan Johor di Kampung Bakar Batu seluas 27 ekar digunakan secara menyeluruh bagi tujuan penduduk yang terlibat dalam projek berkenaan.

"Itulah tanda sokongan pihak istana supaya projek ini dapat diteruskan demi kepentingan rakyat," titah baginda.

Sambil melahirkan penghargaan kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri atas kejayaan membangunkan Bangunan Sultan Iskandar dan JB Sentral, Sultan Ibrahim bertitah baginda berasa bangga kerana bangunan tersebut dibina oleh kontraktor Bumiputera dari negeri ini dan siap mengikut jadual yang ditetapkan.

Baginda berharap lebih banyak projek kerajaan diberikan kepada kontraktor Bumiputera di negeri ini kerana kemampuan mereka terbukti dalam membangunkan projek mega. - BERNAMAKerajaan Akan Kaji Semula Jambatan Ganti Tambak Johor - PM


KUANTAN, 26 Jun (Bernama) -- Datuk Seri Najib Tun Razak pada hari Sabtu berkata kerajaan akan mengkaji semula rancangan asal pembinaan jambatan bagi menggantikan Tambak Johor.

Bagaimanapun Perdana Menteri tidak mengulas lanjut berhubung perkara itu.

"Akan dikaji," kata Najib kepada pemberita selepas merasmikan Program Mengukuh Wadah Memperkasa Ummah anjuran Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) di sini.

Najib berkata demikian ketika diminta mengulas titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar yang mahu kerajaan mempertimbangkan semula rancangan asal pembinaan jambatan menggantikan Tambak Johor.

Ketika merasmikan bangunan JB Sentral dan melancarkan Kembara Mahkota Johor 2010 di Dewan Menunggu Penumpang, JB Sentral di Johor Baharu hari ini, Sultan Ibrahim bertitah Tambak Johor amat penting kepada rakyat malah institusi kesultanan Johor sejak pemerintahan terdahulu sentiasa memberi sokongan kepada usaha menaik taraf Tambak Johor.Ahad, Jun 27, 2010
Posted by Unknown

MT Sebulat Suara Tolak Lesen Judi Sukan


KUALA LUMPUR, 25 Jun – Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak mengumumkan, Mesyuarat Majlis Tertinggi (MT) malam ini sebulat suara sokong keputusan Kerajaan tidak mengeluarkan lesen perjudian sukan dengan pertimbangan khususnya dari segi agama dan politik.

“Kerajaan mengambil keputusan lesen tersebut tidak akan dikeluarkan dan disokong penuh oleh MT di dalam perbahasan dan perbincangan pada malam ini. Ahli MT masing-masing telah mengambilkira pandangan masyarakat,” katanya pada sidang media selepas mempengerusikan Mesyuarat MT di Menara Dato’ Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), di sini.

Menjawab satu soalan, Perdana Menteri berkata, keputusan itu bukanlah berdasarkan pertimbangan ekonomi atau sosial, tetapi ia adalah keputusan dari segi agama dan politik.

Datuk Seri Najib menjelaskan, lesen pertaruhan suka Ascort Sports Sdn Bhd telah bermula pada 1989, tetapi syarikat itu telah menyerahkan lesen itu kepada Kerajaan pada 1990 kerana kerugian besar.

Sejak itu, syarikat beberapa kali memohon untuk memperbaharui lesen dan baru-baru ini kelulusan secara dasar dengan syarat-syarat tertentu yang perlu mereka penuhi diberikan.

“Kerajaan juga ingin mendapatkan pandangan umum sebelum lesen dikeluarkan kerana masyarakat berbilang kaum mempunyai pandangan mereka sendiri di dalam melihat pemberian lesen dari segi agama, ekonomi dan sosial.

“Walaupun niat Kerajaan untuk mengurangkan aktiviti haram dan pertaruhan sukan haram ini ditaksirkan begitu besar, ada yang kata lebih RM10 bilion dan ekonomi haram ini melibatkan kegiatan jenayah lain dan beri kesan kadar jenayah dan ancaman sosial kepada negara.

“Kerajaan juga mengambil keputusan tegas tiada orang Islam terlibat di dalam membeli, bekerja atau menganggotai lembaga pengarah syarikat di dalam syarikat berkenaan. Syarat-syarat ini dikenakana dengan tegas oleh Kerajaan,” katanya.

Datuk Seri Najib berkata, “sejak persetujuan dasar dan tinjauan yang dilaksanakan, walau pun ada yang menyokong dan ada yang menolak atau membantahnya, setelah mengambilira semua pandangan itu, jelas sekali sebilangan besar masyarakat tidak bersetuju.”

-MediaUMNO
Sabtu, Jun 26, 2010
Posted by Unknown

Israel shakes down China-Al-Jazeera Blog

By Marwan Bishara in Imperium on June 10th, 2010
The New York Times revealed yesterday why the Chinese changed their mind about yet another UN Security Council resolution that imposes new sanctions against Iran.

The resolution passed with 12 votes in favour, two against and one abstention is the fourth of its kind.
Like the Brazilians and the Turks, the Chinese leaned towards diplomacy and doubted the efficacy of another round of sanctions.
Along with Russia, China opposed tougher sanctions that would hurt Iranians and push Tehran into a corner.
Analysts believe Beijing and Moscow came on board after direct intervention by Barack Obama, the US president, and a pledge to water down the resolution and possibly other concessions some of which might be kept secret for long.
The end result is UNSC resolution 1929 that focuses primarily on the nuclear domain, avoids targeting the Iranian society, and dispels use of force as a means for resolution.
But in a rather humiliating revelation, the Israelis tried on the day of the vote to set the record straight by speaking to the US "paper of the record" about their meeting with the Chinese.
Veiled threat
According to The New York Times, "In February, a high-level Israeli delegation travelled to Beijing to present classified evidence of Iran’s atomic ambitions.
Then they unveiled the ostensible purpose of their visit: to explain in sobering detail the economic impact to China from an Israeli strike on Iran — an attack Israel has suggested is all but inevitable should the international community fail to stop Iran from assembling a nuclear weapon.
“The Chinese didn’t seem too surprised by the evidence we showed them, but they really sat up in their chairs when we described what a pre-emptive attack would do to the region and on oil supplies they have come to depend on ...”
To add insult to injury, the Israeli official who chose to reveal this nugget asked the paper for anonymity so as not to upset his Chinese counterparts!
In fact, the Israelis do not want to hide their chutzpah.
The official who was permitted to speak to the press seems proud of Israel's audacity to shake down Beijing when the rest of the world is trying to gain China's favour as one of the of the world's two superpowers.
According to the US newspaper," ... the episode demonstrates how Israel — a small country with limited influence on China — has found ways to engage an emerging superpower whose geopolitical heft is increasingly vital to the Jewish state."
China depends on the Gulf region for half of its oil imports and has being trying to defuse tensions that could hamper its energy supplies.
Double game
When dealing with world superpowers, Israel has long  played a double game whenever its relationship with the US permitted it.
In the 1990s it tried to help China out of its global isolation following the Tiananmen massacre. It even tried to lobby Washington for Chinese interests. 
In fact, the Israelis have long boasted of lobbying the US, its White House, Congress and media in favour of countries of little importance to the US; have poor human rights record; or merely need US support.
After the Cold War, East European countries and former Soviet republics along with many other Asian countries were offered access to Washington in favour of normalisation of relations.
One wonders if boasting that its lobby has major influence in Washington doesn't indirectly fuel anti-Semitic claims of Jewish influence and control.
Eventually many tapped Israel and its US lobby for help in return of better relations with a country long considered an international pariah.
But when Israel tried to transfer US technology and sophisticated weapons to China worth billions of dollars a decade ago, Washington shot it down and Israel had no choice but to comply.
Proxy game?
Recently Israel has found it more and more difficult to lobby the Obama administration, whose new foreign policy philosophy favors dialogue with allies and nemesis alike, as underlined in its new National Security Strategy released last month.
And with both the US and China charting new ways of dealing with the Muslim world, based on more interaction, trade and normalization of relations, Israel feels increasingly left out in the cold.
The Netanyahu government's aggressive policies and settlement expansion in occupied Palestinian lands, following his predecessor's war on Lebanon and Gaza, is driving Israel further to isolation.
Paradoxically, the only regional issue that has kept Israel in the loop is the Iranian nuclear issue.
Its threat to use military force against Iran couldn't be ignored by those in the region or voting in the UN Security Council. The morning after UNSC passed Resolution 1929, Israel expressed displeasure at its weakness and demanded sanctions with more bite.
So I ask: Would Israel dare shake down China without a green light from Washington? Or, has the US used Israel as an attack dog against those unwilling to support more sanctions against Iran?
Or has the US done everything to pass a UNSC resolution to avoid a potential Israeli military strike against Iran...?
Jumaat, Jun 25, 2010
Posted by Unknown

Israel condemned at Turkey summit

WEDNESDAY, JUNE 09, 2010
09:24 MECCA TIME, 17:40 GMT

Nearly two dozen nations have condemned Israel's deadly raid on a Gaza-bound aid flotilla at the conclusion of a regional summit in Istanbul.

Abdullah Gul, the Turkish president, released a statement agreed to by 21 of the 22 participants in the conference.

Israel was the 22nd participant, and it refused to sign the document.

The summit was a meeting of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, a bloc of 22 Eurasian states founded in the early 1990s. Delegates mostly discussed security issues, particularly Israel and Afghanistan.

"All member states, except one, expressed their grave concern and condemnation for the actions undertaken by the Israeli Defence Forces," the statement said.

The Israeli government sent a lower-level diplomat from its consulate in Istanbul, rather than a senior official.

IN DEPTH

Gul said the near-unanimous condemnation showed Israel was isolated and that it "will suffer the consequences for its mistake against Turkey."

Many of the passengers on board the flotilla were Turkish, including nine people who were killed.

The presidents Mahmoud Ahmadinejad of Iran, Bashar al-Assad of Syria, Hamid Karzai of Afghanistan as well as Russian Prime Minister Vladimir Putin and Palestinian leader Mahmud Abbas were among the leaders who attended the security summit.

Putin said Russia would raise at the UN the controversial issue of who should investigate the Israeli raid, which he denounced as "a crude violation" of international law.

"We can't allow a new flame to flare up in the Middle East.... We will raise the issue at the United Nations, we're working at it," he told reporters.

Israel's investigation

The Israeli government pledged to launch its own investigations into last week's deadly raid, after rejecting a UN proposal for an international probe into the attack.

In a statement on Monday, the Israeli military said it was gathering an "internal team of experts" to examine the operation and "establish lessons from the event".

It said the investigation would report its findings on the attack, which left nine activists dead and more than 100 wounded, on July 4.


Turks have been outraged by the Israeli raid
on the aid flotilla [Reuters]
The Israeli government is also set to announce its own investigative panel, defence minister Ehud Barak told Israel's parliament on Monday.

Barak gave no details of the format of such a probe, which Israeli media reports said was still being worked out.

He also suggested Israel was also looking at ways to amend its four-year blockade on the Gaza Strip, although he added it would maintain restrictions it sees as essential to preventing Iranian missiles from reaching the Palestinian territory.

Barak said the planned investigation would run separately from the military investigation, and would seek to establish whether Israel's blockade of Gaza and its raid "met with the standards of international law".

"We will draw lessons at the political level, (and) in the security establishment," he said.

Blockade

But many countries have demanded more, arguing that Israel cannot conduct an impartial investigation. Bashar al-Assad, the Syrian president, called on Monday for an international investigation and urged an end to the Israeli blockade of Gaza, which began in 2007.

"As a minimum we should see the establishment of a neutral investigation committee in addition to lifting the blockade," al-Assad said.

"If blood was shed for a certain objective we should make everything possible to achieve their objective [to break the blockade] and we should continue in our efforts on this path."

Alliance

Anita McNaught, Al Jazeera's correspondent in Istanbul, said the Turkish government is looking for partners in the region to take action against Israel.

"What this regional security summit is about is Turkey figuring out what partners it has if it moves to try and isolate Israel, politically, economically, militarily, however it can," she said.

Turkey had a solid alliance with Israel until the Gaza war in early 2009.

Following last week's attack, Ankara said it would reduce its military and trade ties with Israel and has shelved discussions on energy projects, including natural gas and fresh water shipments.

It has also threatened to break ties unless Israel apologises for the raid.

Speaking on the sidelines of the conference, Ahmet Davutoglu, Turkey's foreign minister, said his country was "evaluating everything".

"It is up to Israel how our ties will continue," he said. "Israel has to accept the consequences of its actions and be held accountable".

MALAYSIA NEGARA ISLAM - JAKIM

PENDAHULUAN

Istilah ‘Negara Islam’ tidak tercatat secara langsung dalam al-Quran dan al-Sunnah. Perbahasan mengenainya hanya dibuat berpandukan kepada ijtihad para ulama mujtahidin. Perbahasan ini dibuat bertujuan menentukan kategori sesuatu negara atau tempat yang didiami oleh umat Islam samada bertaraf ‘kampung halaman Islam atau hak umat Islam’ atau ‘kampung halaman kafir harbi’ yang memerangi umat Islam.

Negara-negara di dunia ini mengikut penilaian hukum fiqh terbahagi kepada tiga kategori, iaitu;
i.                 Negara Islam.
ii.                  Negara kafir yang berperang dengan Islam, dan.
iii.                Negara kafir yang tidak memerangi Islam.

DEFINISI NEGARA ISLAM

Beberapa definisi Negara Islam yang dirumuskan oleh ulama dan cerdikpandai Islam adalah seperti berikut;
i.          Muhammad bin Hasan As Syaibani:
“Negara yang dikuasai dan diperintah oleh umat Islam dan orang-orang Islam menikmati keamanan dan keselesaan di dalamnya”.
ii.         Muhammad Abu Zuhrah:
“Negara Islam ialah negara yang berada  di bawah kuasa pemerintahan orang Islam. Kekuatan dan pertahananya dikuasai orang Islam. Negara sedemikian wajib dipertahankan oleh setiap individu muslim”.
Berpandukan kepada definisi di atas, jelaslah Malaysia adalah sebuah negara Islam. Keraguan dan pertikaian mengenai Malaysia sebagai sebuah negara Islam adalah tidak berasaskan fakta dan ianya tertolak.
Malaysia sebagai negara Islam telah diperkuatkan lagi dengan peruntukan  dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan.  Peruntukan ini tidak  diadakan oleh penjajah, tatapi diusaha oleh pejuang dan pemimpin negara seiring perjuangan mencapai kemerdekaan.

ASAS-ASAS NEGARA ISLAM
Asas-asas utama sesebuah negara itu diiktiraf sebagai negara Islam antaranya ialah;
·        Sesebuah negara yang tunduk akur di bawah kuasa Islam dan orang Islam sebagai ketua pemerintah.
·        Tanahair orang Islam adalah sah sebagai negara Islam.
·        Sesebuah negara yang aman dan bebas didirikan syiar Islam di dalamnya.MALAYSIA ADALAH NEGARA ISLAM
Hasil dari definisi dan pandangan ulama mengenai negara Islam, jelaslah Malaysia sebagai negara Islam kerana ciri-ciri berikut;
·        Malaysia adalah tanahair orang Islam sejak turun temurun.
·        Ketua pemerintahan negara dipegang oleh orang Islam.
·        Malaysia masih didiami oleh orang-orang Islam sebagai pemunya.
·        Umat Islam bebas menunaikan amalan syariat Islam malah dibantu oleh Kerajaan.
·        Sistem mempertingkatkan ibadah, munakahat dan muamalat dilaksanakan di serata negara.
·        Pendidikan Islam diajar dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi dan sentiasa ditingkatkan mutunya.
·        Mahkamah syariah ditubuh dengan rasmi dan hasil keputusannya tidak boleh diganggu oleh mahkamah sivil.

MALAYSIA NEGARA SEKULAR ?
Terdapat di kalangan umat Islam di Malaysia yang menganggap Malaysia sebagai negara sekular. Oleh itu eloklah difahami terlebih dahulu apakah erti sekular. Perkataan ‘sekular’ berasal daripada perkataan Latin seaculum yang bermakna ‘alam ini’ atau ‘dunia ini’. Gerakan fahaman sekularisma bermula pada pertengahan abad ke 19 di England yang diasaskan oleh George Jacob Holyoake (1817-1906). Golongan ini hanya mementingkan kebajikan manusia di dunia dan menafikan kewujudan alam akhirat.
Dalam suasana sedemikian, sekularisma telah dipersepsikan menerusi ciri-ciri berikut;
·        Menolak kepercayaan adanya Tuhan. Segalanya berpusat pada alam ini.
·        Menolak kepercayaan adanya hari akhirat dan perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan selepas mati.
·        Agama dan dunia terpisah secara total.
Apa yang sedang diamalkan oleh negara Malaysia hari ini ialah berusaha menjaga kebajikan umat Islam dan memartabatkan agama Islam serta tidak lupa tanggungjawab kepada rakyat bukan Islam. Tanggungjawab sedemikian adalah sebahagian suruhan Islam.
Kerajaan juga telah berusaha memantapkan akidah, memajukan syariah dan mempertinggikan akhlak umat. Dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, keadaan dan keraguan serta kekeliruan umat Islam di negara ini  adalah tidak berasas dan tidak mempunyai sebarang faedah. Status negara Malaysia  sebagai negara Islam tidak boleh lagi dipertikaikan, sebaliknya adalah lebih baik menerima realiti yang ada dan berusaha memperkuat serta memperbaiki lagi mana-mana kelemahan dan kekurangan jika ada.

USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KERAJAAN MALAYSIA
Antara usaha yang dilakukan oleh Kerajaan dalam menunaikan tanggungjawab sebagai sebuah Kerajaan Islam ialah seperti berikut;
·        Menjaga kepentingan agama serta mentadbir urusan negara dan umat.
·        Mengurus pemerintahan adalah antara kewajipan agama yang terbesar, malah agama itu sendiri tidak  dapat ditegakkan tanpa wujudnya pemerintahan.
·        Memelihara agama dari sebarang pencerobohan fahaman dan ajaran yang boleh memesongkan akidah sebenar Islam. Fahaman agama yang dipegang ialah yang  bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah serta akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.
·        Melantik jemaah menteri bagi membantu negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam hal ini, Islam mengharuskan melantik orang bukan Islam yang menjadi warganegara sebagai menteri untuk melaksanakan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan.
·        Menyediakan tenaga tentera dan sistem pertahanan negara bagi menjamin keselamatan agama, bangsa dan negara.
·        Mewujudkan sistem perundangan dan kehakiman bagi menyelesaikan pertikaian dan menegakkan keadilan.
·        Mendirikan dan menguruskan kelicinan peribadatan seperti mendirikan masjid dan menguruskan pentadbiran berkaitannya.
·         Mengendalikan urusan ibadat haji dengan teratur.
·        Menguruskan hal ehwal zakat secara bersistem.
·        Memungut hasil cukai yang pelbagai untuk dana negara.
·        Menguruskan sistem pentadbiran awam yang cemerlang.
·        Membanteras jenayah dan sebagainya.

KEWAJIPAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH
Oleh kerana Malaysia sebuah negara Islam, maka berkewajipan setiap  rakyat melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang antara lainnya ialah  seperti berikut;
·        Taat serta patuh dengan ikhlas dan penuh rasa bangga.
·        Bersedia menolong pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
·        Menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan mungkar seperti menganggu ketenteraman awam, menimbulkan huru-hara dan mengancam keselamatan masyarakat dan negara.
·        Bertanggungjawab mempertahan dan menaikkan nama negara pada bila-bila masa dan di mana sahaja.
·        Berusaha membangun dan memajukan ekonomi diri, masyarakat dan negara.

PENUTUP
Malaysia sebagai sebuah negara Islam adalah menepati dengan definisi yang diperkatakan oleh  ulama masa kini dan terdahulu. Tugas kita sekarang ini adalah untuk mengisi dan memantapkan lagi apa-apa yang perlu diperkemaskan dan tidak lagi menghabiskan masa mempertikaikannya kerana telah jelas bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam yang terbukti dari segi sejarah, perundangan, pembangunan dan penghayatan Islam.
Disediakan oleh;
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Membuat Poster seperti kempen Obama - Aktiviti Hujung Minggu

Pada hari ini, cuma saya nak berkongsi widgets Poster kempen Obama.

http://www.obamapostermaker.com/

Sekiranya ada yang berminat untuk mengunakan widgets ini

Hanya pilih mana-mana gambar yang anda suka dalam internet ,

Kemudiannya pilih copy image ( bukannya copy Image Location ) pada gambar tersebut.

Jika gambar merupakan gambar dalam simpanan anda , anda kena menggunakan Paint dan sebagainya untuk menyalin gambar (copy image )tersebut.

Setelah itu, tekan sahaja copy image pada widgets dibawah, Anda boleh melihat gambar anda berada dalam widgets ini. dan anda boleh mengubah nilai kontrast , kecerahan atau pun zoom bagi gambar anda di ruangan kawalan di sebelah kiri .

Setelah berpuas hati, Anda export, kemudian salin file ini didalam paint. setelah itu anda boleh menggunakan ia kembali dimana mana tempat yang anda suka.

Selamat Mencuba
Ahad, Jun 20, 2010
Posted by Unknown

Bukti Talam 2 Muka - Menyokong Yahudi dibelakang Penyokong .

Bahan ini diiambil secara Terus dari Laman blog DSAI sendiri.

http://anwaribrahimblog.com/2010/06/16/diskin-removing-blockade-dangerous/


Dan ini merupakan Artikel penuh dari blog DSAI sendiri,


BY REBECCA ANNA STOIL AND AP
16/06/2010
Shin Bet Chief: There is no humanitarian crisis in the Gaza Strip.
Shin Bet Chief Yuval Diskin warned Tuesday of the danger of giving in to world demands to lift the naval blockade of Gaza, dismissing international checks of ships’ cargoes as a possible solution to the problem.
Speaking to the Knesset’s Foreign Affairs and Defense Committee a day before a key security cabinet meeting to discuss the future of the Gaza blockade, Diskin said there was room to further relax the import of products to the Gaza Strip through land crossings.
RELATED:
“I find the opening of the naval blockade to be a very dangerous development,” Diskin warned MKs during the closed-door session.
“The possibility of Gaza building a port would be an enormous hole [in security], despite the possibility that international checks of cargo could be carried out before the ships reach Gaza,” he added, ruling out suggestions aired in recent days that Gaza-bound boats be inspected by international observers at a neutral port, such as Cyprus, before entering Israeli waters.
World attention has been focused on Israel’s blockade of the coastal region following the attempt by the Turkish-sponsored international flotilla to bring products, including wheelchairs and building materials, into Gaza two weeks ago.
But in the face of international claims, Diskin emphasized that “there is no humanitarian crisis in the Gaza Strip.”
“I have no problems with an easing-up regarding the transfer of goods into Gaza,” said Diskin, adding that the truly dangerous items were smuggled into the coastal area through tunnels in the southern border with Egypt. Among those items, he warned, were a number of rockets capable of reaching the Tel Aviv area.
‘5,000 Rockets in the Gaza Strip’
According to the security chief, Hamas and Islamic Jihad together have an arsenal of approximately 5,000 rockets in the Gaza Strip, of which some 80 percent are held by Hamas.
Abu Ahmad, spokesman for the military wing of the Islamic Jihad, would not confirm or deny Diskin’s estimate, but added, “The attempt to link this information to lifting the siege on Gaza reflects the enemy’s bad intentions. Israel is cooking up excuses and pretexts to maintain the unjust siege.”
The majority of the estimated 5,000 projectiles are homemade rockets with ranges of up to 40 km., but the “imports,” Diskin said, came through tunnels connecting to the Sinai – and the quality of these tunnels, he added, was “improving.”
“Smuggling in Sinai is an integral part of daily life there,” Diskin emphasized, “and it is a central source of income for the local Beduin.”
He added that “Sinai is a focal point for al-Qaida ‘refugees’ fleeing Iraq through Jordan. All kinds of terror associates come to Sinai from the Gaza Strip, as do representatives of Hizbullah. Sinai is a large area that is difficult to control through the entry permits that are issued.”


Kalau Mahu Melihat sendiri Apakah kepentingan disebalik Dakwaan ini .

Sila Baca disini .... >>>>

http://www.anwaraidc.com/2010/06/concrete-proof-that-anwar-is-zionist-loudspeaker.html

http://www.anwaraidc.com/2010/06/siarkan-artikel-pro-israel-di-blog-anwar-ibrahim-terbukti-pejuang-zionis.html

http://www.anwaraidc.com/2010/06/anwar-pro-israel-sokong-pembohongan-agensi-keselamatan-israel.html

Cuba lihat , Kalau penyokong Pakatan Rakyat, semua akan mengenali http://anwaribrahimblog.com , Sudah tentunya ini merupakan blog wadah bicara milik DSAI sendiri.

Baiklah Tentunya Ramai Yang pelik Mengapa Artikel yang digembar gemburkan tidak lagi berada pada Laman web utama ?

Manakah dia Artikel 16 Jun ?Ternyata , ianya telah pun disorokkan dari pandangan umum agar tidak kelihatan DSAI merupakan penyokong kepada Ketua Perisikan Shin Bet secara terang-terangan .

Dan ini mengaburi Mata Penyokong penyokong setia yang mana masih lagi menyokong kepada perjuangan DSAI .

Sekiranya Salah Satu Komentar yang diberikan kepada Kiriman blog ini boleh dijadikan Asas kepada Mengapa DSAI menutup perkara ini. Apakah yang akan terjadi kepada umat islam pada masa akan datang .


Umat Islam telah dimanipulasi dan ditipu oleh Yahudi dan Nasara, sanggup berperang sesama sendiri, kalau tidak secara militari, mereka berperang di arena politik - seperti yang berlaku di negara kita. Depa yang sibuk berpolitik tu tak ada masa nak buat kajian, hari-hari sibuk dengan urusan duniawi masing-masing nak menang undi. Mereka tidak kaji secara mendalam apa yang berlaku di dunia ini. Berperang lah kamu sesama sendiri dan hancurkan lah sesama umat. Kamu ada masa untuk itu semua, kamu habiskan masa, tenaga dan harta wang ringgit semata-mata mahu berkuasa. Tetapi kamu semua sudah terelambat. Agenda Yahudi dan Nasara akan terus berjalan. Umat Islam ditipu melalui barua-barua seperti Anwar Ibrahim.
Rancangan membina semula the THIRD TEMPLE bukan satu rancangan mainan. Ia tetap diteruskan oleh Yahudi dan disokong oleh rakan seperjuangan mereka si Nasara.
Yahudi sudah menyediakan segala kelengkapan untuk membina Third Temple, cuma yang belum ada adalah Ark of Cocvenanty. Menorrah pun mereka dah buat (yang original masih di Rom). Jadi tunggulah nasib yang akan menimpa Palestin, dan umat Islam di seluruh dunia!
Wahai Anwar, kalau kamu masih tidak sedar-sedar juga, dan kamu teruskan juga agenda yahudi nasara, maka kamu tunggu lah di akhirat nanti - di sana kamu tak ada Karpal Singh, Al Gore etc untuk bela kamu.
Kita akan lihat sendiri apa yang bakal berlaku di masa akan datang. Rasa-rasanya macam tidak lama lah benda ini akan berlaku.
Sila lihat:
http://www.squidoo.com/templejerusalem#module11049109
Third Temple Plans for Rebuilding in Jerusalem.
They could start building tomorrow. There are 12 groups that are in preparation. They've chosen the location, a computer registry of 300,000 of the sons of Aaron (the Levites), many robes are prepared, over 150 sacred vessels have already been restored, including some of the most difficult and complicated projects, such as the Menorah and the precious stones of the High Priest's breastplate. The architects are selected to rebuild with plans according to the bible. All but the ark of the covenant, which they believe is there. Also needed is a pure red heifer.
Discoveries about the temple, sacrifice, offerings, covenants, rebuilding of a new temple and more. See vessels that are ready and where the temple could be rebuilt.
What's Here.
* Golden Crown is Ready
* High Priest Garment and Stones
* Vessels and Vestments for the Temple:
* Where could the temple be built?
* Plans to rebuild Temple and sacrifice animals for purification.
* Jewish priest descendants genetic testing.
* Training schools for rabbi's.
* Building the Stone Altar
* Crimson Worm Rediscovered. 2008
* The sign to Rebuild the Temple.
* Ashes of a Pure Red Heifer
* Photos of a temple model
* 3rd Temple Ministration in Jerusalem
* Rare First Temple period seal found in Jerusalem
* Temple Mount Discoveries in the News
* Temple Mount Related Links
* Spotlight: Guide to the Tabernacle
MASHAALLAH, mengapa umat Islam masih bergaduh? Hai Tok Guru, kamu buta ka?


Teruskan Menyokong kepada perpecahan Umat seperti yang telah berlaku pada hari ini , kerana gilakan untuk memegang kerusidi Putrajaya . sanggup melakukan gerakandasar pecah dan perintah Penjajah british untuk memecah belahkan keharmonian rak yat malaysia .

Bersama kita renungkan ...

Popular Post

Blogger templates

Blog Archive

- Copyright © Perjalanan Mahadi -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -